:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

תעצרו לרגע ותחשבו, אנחנו עסוקים כל הזמן בלדאוג לעתידנו ולעתיד ילדנו .... חוסכים כסף, עורכים ביטוחים ומתכננים תכניות ארוכות טווח. אבל... האם יש לכם ייפוי כוח מתמשך? מה זה ואיך זה שומר על העתיד שלכם? מדוע חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך אצל עורך דין המוסמך לכך? ומי צריך את זה?

אנו סבורים כי כדאי לעשות סדר בדברים:

ראשית, מהו  ייפוי כוח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי, אשר מאפשר לאדם מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כוח שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

הכוונה העומדת בבסיס החוק שתוקן בשנת 2016 , היא לשמר את כבודו של האדם ולכבד את רצונו גם כאשר לא יוכל לבטא אותם בעצמו.

השינוי המשמעותי שמביא ייפוי כוח מתמשך הוא בכך, שהוא מאפשר לפעול על פי הנחיותיו של אדם, אשר ניתנות כשהוא כשיר משפטית, בעוד שטרם התיקון לחוק, היה, לא ניתן היה לעשות כן. טרם התיקון היה צורך שייווצר מצב אשר ימנע מאדם מסויים לקבל החלטות בהיותו בלתי כשיר (מה שנקרא: "חסוי"), כשאז היה צורך במינוי אפוטרופוס לגביו.   מכאן שהיה ממונה אפוטרופוס לאדם רק במצב בו לא יכול  היה כבר להשפיע על ההחלטות, ואז הן היו מתקבלות רק על פי שיקולים ענייניים ומשפטים, על פי איך שאותו אפוטרופוס ממונה היה רואה את טובתו של החסוי.

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

כשרות משפטית מהי  - הכושר והיכולת לקבל החלטות

סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו". הכשרות המשפטית - היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, מתחילה מהרגע שבו האדם נולד ומסתיימת במותו.

עם זאת, קטין מתחת לגיל 18 אינו בעל מסוגלות משפטית ומכאן שאינו כשיר מבחינה משפטית. כמו כן, החוק קובע כי תיפסל כשרותו המשפטית של אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, אם אותה מחלה או ליקוי גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו. במצב כזה בא לידי ביטוי  ומתבקש השימוש בייפוי כוח מתמשך.

באילו נושאים עוסק ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול להסדיר נושאים אישיים, כלכליים או רפואיים, כולם או חלק מהם.

יפוי הכוח עשוי להתייחס לנושאים הנוגעים לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

נדגיש כי ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך המתייחס לעניינים הבריאותיים - הרפואיים בלבד, מבלי להכנס כלל לנושאים כספיים וכלכליים.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש, יעסוק באופן הטיפול שאדם מגדיר עבור כלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו הכלכליות.

ייפוי הכוח יכול לקבוע הנחיות ברורות בנושאים מסוימים, ולצד זאת, יכול להותיר בידי מיופה הכוח את שיקול דעת לפעול כראות עיניו, בנושאים אחרים.

מי יכול להיות מיופה כח?

ניתן למנות כמיופה כוח רק אדם שהסכים מראש לשמש ככזה. אדם יכול למנות מיופה כוח אחד עבור כל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח, בחלוקה לנושאים שונים (למשל, מיופה כוח לעניינים רפואיים, ומיופה כוח אחר לסוגיות הרכושיות). כמו כן ניתן, ואף מומלץ...  להגדיר מינוי מיופה כוח חליפי, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל  מסיבה כלשהי, לפעול.

ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן, מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

כמו כן, האדם הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח חייב לדווח לאנשים מסוימים על פעולותיו ("אנשים מיודעים").

אביא לידיעתכם מס' תנאים חשובים, לבחירת מיופה הכוח, שמגדיר החוק: מיופה הכוח חייב להיות בן 18  שנים ומעלה, אשר מייפה הכוח איננו תלוי בו מבחינה כלכלית או מבחינה אחרת, איננו מטפל שלו מכל בחינה ( כגון: מטפל סיעודי, פסיכולוג או רופא של מייפה הכוח) וכן,  איננו  עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח ואיננו פושט רגל.

אדם אף רשאי לקבוע בייפוי הכוח הגדרות הקשורות לתוקפו של ייפוי הכוח. לדוגמא: אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך יהא בתוקף לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.

מהי מחויבותו של מיופה הכוח?

ככלל, על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח.

במקרה שההנחיה שניתנה היא בעייתית (בלתי אפשרית לביצוע או בלתי חוקית), מיופה הכוח צריך לפנות לבית המשפט בכדי לקבל הוראות.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יערך ע"י עורך דין מוסמך, אשר עבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי. על ייפוי הכוח יחתמו האדם הממנה , מיופה הכוח (אם יש יותר מאחד אז כולם) ועורך הדין העורך את ייפוי הכוח.

לאחר חתימתו, יופקד ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

מתי נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

כאשר חלה התדרדרות במצבו של אדם, אשר מונעת ממנו מלקבל החלטות עבור עצמו, יגובה הדבר בחוות דעת פסיכיאטרית אשר תתייחס ליכולת שיקול הדעת של הממנה. ואם חוות הדעת תאושש זאת – ניתן יהיה לפנות להפעלת ייפוי  הכוח.

סיום והמלצות

לרוב, אנו עסוקים בשגרת חיינו, מבלי לדמיין סיטואציות רעות או שליליות הקשורות לעתידנו הרפואי/ הפיזי או המנטלי/ שכלי. ייפוי כוח מתמשך מאלץ אותנו, מחד, לעסוק במתן גיבוי אמיתי למצבים כאלה, העלולים להתרחש, אולם מאידך, עריכת ייפוי כוח מתמשך, יכולה בהחלט י לייצר עבורנו שקט נפשי ולהקל גם על היקרים לנו מול קשיים בירוקרטיים רבים - לכל צרה שלא תבוא.