:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

צו עיקול


צמד המילים:צו עיקול – הוא בעיקר מבהיל. צו עיקול יכול להינתן כנגד המשכורת, חשבון בנק וגםעבור דירה או רכוש.

ריכזנו עבורכםכל מה שצריך לדעת בנושא עיקולים...ויש גם טיפ חשוב בסוף.

 

עיקול הינו אחד הצעדים הננקטים כנגד חייבים. עיקול מגביל  למעשה, אתהשימוש בנכס המעוקל, מתוך מטרה שניתן יהיה לממש את הנכסים שנתפסו, ובכסף הזהלהיפרע מהחובות או לפחות מחלקם. לעיתים הודעה בדבר צו עיקול עלולה להפתיע, ולעיתיםהיא חלק מתהליך מוכר וידוע לחייב, המתמודד עם הסתבכות כלכלית כזו או אחרת.

עיקול נכסים, עשוי לבוא לידיביטוי במגוון רחב של נכסים ולכל תחום יש חוקים והגבלות שונות. ננסה לעשות כאן סדר...

עיקול מקרקעין

ניתן להטיל עיקול על מקרקעיןהרשומים על שמו של החייב, או על זכויות במקרקעין אחרות הרשומות אף הן על שמו, אף אםעדיין לא נרשם כבעלים. משמעות הטלת העיקול במקרה זה, היא שבאם לא יפרע החוב, רשאי הרשם להורות על מכירת המקרקעין ו/או הזכויות על מנת לממן את פירעון החוב.

לאחר שהוצא צו עיקול על הנכס - רשםההוצאה לפועל אינו רשאי להורות מיוזמתו על מכירת המקרקעין – נדרשת לצורך זה בקשהשל הזוכה ולעיתים הליך המכירה מתנהל מול בית המשפט.

במצב בו קיים עיקול על מקרקעין,החייב לא יכול לבצע עסקאות מסוימות במקרקעין אלה, כגון: למכור, להשכיר, למשכןוכו'.

אם עברו 3 שנים מהטלת העיקול ולאהוגשה כל בקשה למימוש המקרקעין/ מכירתם – רשאי הרשם למחוק את ההוראה לעיקול ואתרישומו.

עיקול מטלטלין

עיקול ניתן להטיל גם על מטלטלין(רכוש שאינו דירה או מקרקעין) של החייב, גם זאת, במטרה לממש, כלומר למכור את הרכושבאם החייב אינו משלם את החוב בהוצאה לפועל.

יחד עם זאת, לא הכל ניתן לעקל...החוק מגביל ומגדיר כי למשל, לא ניתן לעקל צורכי אוכל למחייתו של החייב ובני משפחתו,מערכות ריהוט וציוד הכרחיות למחיה, ציוד רפואי ותרופות, תשמישי קדושה, כליםהמשמשים לפרנסה (למשל מונית של נהג מונית), בעלי חיים ועוד מיני הגבלות...

איך עיקול המטלטלין מתבצע? למעשה, הצו מסמיך את מנהל לשכתההוצאה לפועל לעקל את המטלטלין, להוציאם מהבית או המקום בו הם נמצאים, או להשאירם נעולים ומופרדים במקום הימצאם, לפרוץ לכל מקום, שבו נמצאים או עשויים להימצא נכסיו שלהחייב ולעקל אותם, ואף מתיר לו להתגבר על התנגדות לביצוע ההליך.

ניתן להגיש ערעור על העיקול.כיום הבקשות מוגשות באופן מקוון. רצוי להיעזר בעורך דין מומחה בתחום הוצאה לפועלעל מנת להגיש ערעור בצורה תקינה ויעילה.

מה קורה עם החפצים המעוקלים?ובכן, אם החייב לא יפרע את החוב תוך 14 יום מיום הטלת העיקול, ניתן להורות עלמכירת הנכסים שעוקלו ולהשתמש בכספים שיתקבלו ממכירתם לצורך פירעון החוב.

אם אדם אחר, שאינו החייב, טועןשהוא הבעלים של הנכסים שעוקלו, הוא רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל עיכוב הליכיםולפנות לבית המשפט שיכריע בנושא הבעלות.

עיקולים בחשבון הבנק

כאשר מגיעה אל רשות ההוצאה לפועלהוכחה, כי לחייב יש חובות כספיים כלפי גורם מסוים, ניתן לנקוט כנגד החייב בהליךעיקול חשבון בנק.  במקרה כזה, רשות ההוצאהלפועל תשלח מכתב אל החייב, בו תפרט את גובה החוב ונסיבותיו ותתריע בפניו כי עליולשלם את חובו בתוך 20 יום. אי עמידה בתשלום החוב, תביא לעיקול חשבון הבנק.

המשמעות של עיקול חשבון בנק היאכבדת משקל, ובאה לידי ביטוי בהקפאת כלל הכספים והוראות הקבע שיש בחשבון , לא ניתןלמשוך מזומן מהבנק וגם לא לחייב את כרטיס האשראי. לא נעים בלשון המעטה...

במצב כזה, הדבר הגרוע ביותרלעשות הוא להתעלם מהפנייה. במידה והחייב אכן מכיר בחוב אך מתקשה לעמוד בסגירתו,מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום ההוצאה לפועל, על מנת להגיע להסדר פריסתתשלומים, אשר תסייע בידי החייב לסגור את החוב. באם לא נראית יכולת שכזו, אולי אף לפתוח בהליך חדלות פירעון.

באם אין החייב מכיר בקיומו שלהחוב, או מכחיש את קיומו, או את חלקו – ניתן להגיש ערעור, באמצעות עורך דין. כך גםאם החייב פרע כבר את החוב, יכול  הוא להגיש בקשה מתאימה.

אם לא ביצעתם פניה לערעור אולחליפין שילמתם את החוב – תוך 20 יום החשבון יעוקל והכסף הנמצא בו ישמש להשבתהכספים לנושים.

איך יודעים אם יש עיקולים

חשוב ביותר לקבל את מלוא המידעלגבי צו העיקול, מי הגורם המעקל, מספר התיק, גובה החוב וכו'. לא צריך לנחש. ניתןלדרוש את הפרטים וניתן לבררם מול  משרדי ההוצאהלפועל. מקורות שכיחים למקור הטלת העיקול על חשבון בנק הם: רשויות המס , רשויותמקומיות, תיק  שנפתח במסגרת  ההוצאה לפועל או קנסות שלא שולמו.

מה ניתן לעשות בינתיים?

כאמור, פנייה לרשם ההוצאה לפועלאו לבית המשפט בבקשה להוצאת צו לפתיחת הליכים, תקפיא את המשך ההליכים, אולם עדלבקשה  כזו ולדיון בה, ניתן לפנות לרשםההוצאה לפועל, בבקשה לביצוע חקירת יכולת ולחיוב בצו תשלומים זמני,  כדי לבטל את העיקול וזאת עד להחלטה בבקשה אשרתיתן מענה זמני לבעיה שנוצרה.

לסיכום –

הודעה על צו עיקול עשויה להיותמבהילה. יחד עם זאת, עם קבלת הודעה שכזו, יש לנקוט במספר מהלכים מיידיים על מנתלברר נתונים בדבר הצו, לקבל תמונה מלאה של החוב ומשמעותו ולבצע הערכת מצב לגביהצעדים הבאים שיש לנקוט בכדי להתמודד עם הבעיה. לצורך זה מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה בהוצאה לפועל, עיקולים וחדלות פירעון – על מנת להביא לפתרונות היעילים ביותראשר יביאו לסגירת הפרשה במינימום נזק ועל הצד הטוב ביותר האפשרי.